УМОВИ ТА ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ НА СТО

1. Виконавець гарантує відповідність відремонтованого автомобіля вимогам законодавства України за умови виконання правил його експлуатації.

2. Загальні положення та терміни.
2.1. "Продукція" - результат діяльності Виконавця, пов'язаної з виконанням Робіт (наданням послуг), та/або Товар.
"ДТЗ" - транспортний засіб, зазначений в наряд-замовленні на виконаних Робіт.
"Замовник" - особа вказана в наряд-замовленні, яка передала ДТЗ на обслуговування. Разом з ДТЗ Замовник передає комплект ключів від автомобіля, Свідоцтво про право власності на автомобіль (технічний паспорт) та інші засоби необхідні Виконавцю для виконання робіт («секретки», пульт сигналізації тощо). Замовник зобов’язаний проінформовати Виконавця про додаткове обладнання та/або конструктивні зміни у ДТЗ в порівнянні із заводськими параметрами/станом.
Належним Замовником вважається особа, що пред’явила документи на авто та передала його Виконавцю. ДТЗ повертається безпосередньо Замовнику, якщо інше Сторони не узгодили додатково.
"Наряд-замовлення" – узгоджений Сторонами орієнтовний опис та вартість Робіт, що буде виконано Виконавцем.
Підписане Сторонами наряд-замовлення є Актом приймання ДТЗ від Замовника до Виконавця.
"р.д." - робочі дні (з понеділка по п'ятницю; неробочі та святкові дні не враховуються).
2.2. Виконавець застерігає, що неповне дотримання (далі - недотримання) Замовником Умов Використання Продукції може призводити до виникнення порушень роботи Продукції та інших негативних наслідків (далі - "Негативні Ефекти"). При цьому сторони домовились, що доведення зв'язку недотримання Замовником вищезазначених умов та виникнення Негативних Ефектів є належним доказом вини Замовника у їх виникненні.
2.3. "Продукція належної якості" - Продукція, якість якої відповідає умовам законодавства. В момент передачі Продукції Замовнику належна якість Продукції визначається згідно даних Акту виконаних робіт, в будь-який інший момент часу - відповідає якості Продукції, яка зазнала закономірних змін властивостей внаслідок експлуатації при повному дотриманні Умов Використання Продукції. Негативні Ефекти Продукції, які причинені недотриманням Умов Використання Продукції, вважаються належною якістю Продукції і не вважаються недоліками Продукції.

3. Якщо для Виконавця ціну та/або строки поставки Товару змінено/встановлено заводом-виробником (іншим постачальником, далі узагальнено - "Виробник"), Виконавець має право в односторонньому порядку змінити відповідні умови для Замовника. При цьому Замовник має право вимагати надання копії повідомлення Виробника про зміну (встановлення) вказаних умов.

4. Якщо необхідно виконати додаткові роботи та/або використати додаткові запасні частини, матеріали, інші товарно-матеріальні цінності (далі - "ТМЦ"), Виконавець має право без додаткового погодження здійснити це, якщо вказана в наряд-замовленні сума зростає не більше ніж на 10%.

5. Строки та умови оплати:
5.1. Замовник повинен здійснити 100% розрахунок з Виконавцем у день підписання Акту виконання робіт, якщо інше не зазначено в самому Акті та/або в укладеному між Сторонами окремому Договорі.
5.2. Сторони домовились про те, що моментом здійснення оплати Замовником вважається факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
5.3. Виконавець має безумовне право вимагати від Замовника 100% попередньої оплати суми, що зазначена у наряд-замовленні.

6. Виконавець має право вимагати від Замовника плату за зберігання ДТЗ у розмірі 120 грн. (в т.ч. ПДВ) на добу в наступних випадках:
а) якщо замовник прострочив отримання ДТЗ (порівняно із вказаною датою в Акті виконаних робіт більше ніж на 2 календарні дні - за кожну добу, починаючи з 4-ї після закінчення вищевказаного строку;
б) якщо спрацьовує сигналізація, інші засоби запобігання викраденню ДТЗ (що перешкоджає виконанню Робіт), або якщо ці засоби завчасно не розблоковано (переведено у сервісний режим, вимкнено, тощо) - за кожну добу від момементу передачі ДТЗ Виконавцю і до моменту усунення вказаних перешкод (підтвердженням чого є відмітка майстра у робочій картці до наряд-замовлення).

7. Якщо Виконавцем за Договором здійснюється виконання гарантійного ремонту, то Продукція є безоплатною для Замовника. Сторони домовились про те, що у випадку, якщо в результаті проведеної діагностики буде встановлено, що заявлений недолік є гарантійним випадком, то діагностика вважається безкоштовною для Замовника і проводиться за рахунок Виконавця. В усіх інших випадках діагностика повинна бути оплачена Замовником.

8. Гарантія.
8.1. Строк чинності гарантійних зобов'язань (гарантійний строк) на Продукцію становить:
а) на роботи по встановленню Товару на ДТЗ - 1 рік або 50000 км. (що настане раніше);
б) на роботи з ремонту автомобілів та кузовів - 20 діб, але не більше, як 1500 км пробігу;
в) на роботи з ремонту двигунів - коли необхідно замінити базові деталі - 6 місяців, але не більше, як 10 000 км пробігу;
г) до закінчення гарантійного строку на ДТЗ в цілому - на оригінальні Товари Бренду, встановленні при проведенні гарантійного ремонту (за винятками, визначеними Виробником);
д) строк та умови передбачені Виробником конкретного Товару, - на Товари, що не вказані в п.п. "г" та "є" п.8;
є) 3 місяці - у випадках, коли відповідна інформація Виробника Товару відсутня у Виконавця;
ж) на роботи щодо виконання фарбувальних робіт - протягом 12 місяців;
з) на інші роботи, в тому числі регулювальні - 7 днів або 200 км пробігу. Вказані в цьому пункті строки починають перебіг з дати отримання ДТЗ Замовником за актом передання - приймання ДТЗ.
Виконавець не відповідає за будь якими Гарантійні зобов’язання на запасні частини/комплектуючі та аксесуари надані Замовником.

8.2. Договором встановлено, що строк служби (термін служби, строк придатності, строк експлуатації, далі узагальнено - "Строк Служби") на виконані Роботи, протягом якого Замовник має право пред'явити вимогу про безоплатне усунення недоліків Робіт, дорівнює гарантійному строку. Замовник погоджується, що виконавець не надає гарантії (і не несе зобов'язань, які виникають зі Строку Служби Продукції) на Продукцію та позиції, на які не поширюються гарантійні зобов'язання продавця (чи виробника) Продукції та/або ДТЗ.

9. Гарантійні зобов'язання: на оригінальні складові частини - 1 рік або 50 000 км. (що настане раніше), при дотриманні технології ремонту, на виконані роботи у відповідності з Додатком 4 надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів (Наказ Мінтрансу України від 11.11.2002 року № 792).

10. Строки виконання робіт:
10.1. Сторони узгодили, що строк гарантійного ремонту становить 90 р.д., а у випадку підвищеної складності ремонту (або необхідності закупівлі для його виконання товару, що не користується широким попитом, необхідності виконання специфічних робіт) Виконавець має право продовжити його, але не більше, ніж на 90 р.д., про що Замовнику направляється письмове повідомлення.
10.2. Сторони узгодили, що строк ремонту становить 30 р.д., а у випадку підвищеної складності ремонту (або необхідності закупівлі для його виконання товару, що не користується широким попитом, необхідності виконання специфічних робіт, відсутності запасних частин/комплектуючих та аксесуарів необхідних для виконання Робіт) Виконавець має право продовжити його на строк необхідний для здійснення відповідних дій про що Замовнику направляється письмове повідомлення.

11. ТМЦ, що були замінені під час виконання Робіт (за винятком замінених по гарантії), передаються Замовнику на його вимогу в момент видачі ДТЗ. ТМЦ, які не були в письмовій формі витребувані Замовником в момент передачі ДТЗ, поверненню не підлягають (Виконавець має право утилізувати їх, або розпорядитися ними іншим чином).

12. Якщо оплату Продукції здійснює особа, яка набуває право власності на замінені під час виконання Робіт ТМЦ (страхова компанія тощо), вищезазначені ТМЦ не повинні передаватися Замовнику. Винятком є випадки, коли Замовник надасть належні докази своїх повноважень на одержання таких ТМЦ.

13. Відомості, зазначені в розділі Договору Звернення клієнта (примітка), мають статус додаткової робочої інформації для Виконавця і не є додатковими умовами або заявою Замовника (з юридичної точки зору).

14. Замовник підтверджує, що Виконавець своєчасно (до придбання Продукції) надав у доступній для Замовника формі всю необхідну та достовірну інформацію про Продукцію згідно чинного законодавства, якої останньому достатньо для здійснення свідомого, вільного та компетентного вибору, а також те, що Замовник поставив Виконавцю усі питання, які цікавили його стосовно Продукції, і отримав на них вичерпну інформацію в зрозумілих для нього термінах, пересвідчився практично у наявності потрібних йому властивостей Товару, ознайомився з: експлуатаційною документацією на Товар, яка йде окремо від документації на ДТЗ; інформацією, розміщеною в куточку споживача (в т.ч. шляхом отримання копій документів, які бажав отримати); правилами перебування в ремонтній зоні тощо.

15. Захист персональних даних:
15.1. Підписанням наряд-замовлення та/або Акту виконаних робіт Замовник дає згоду на обробку, передбачену Законом України "Про захист персональних" № 2297-VI від 01.06.2010 даних. Зокрема Замовник дозволяє зберігати, обробляти та передавати персональні дані третім особам, що пов’язано із здійснення господарської діяльності Виконавця в сфері продаж, сервісного обслуговування, гарантійної підтримки, проведення опитувань, маркетингових досліджень та пропозицій товарів, робіт, послуг тощо.
15.2. Замовник підтверджує, що повідомлений про включення вказаних персональних даних до бази персональних даних Виконавця та бази даних/систем Партнерів Виконавця; та щодо можливості зберігання його персональних даних на віддаленому сервері (в т.ч., який знаходяться за межами кордонів України).
15.3. Замовнику роз'яснені його права (ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних"), зрозуміло мету обробки персональних даних, попереджений, що обробка (в тому числі зберігання та передача) персональних даних може бути здійснена третім особам виключно за умови дотримання вимоги законодавчих актів України про забезпечення конфіденційності при обробці та передачі персональних даних.

16. Замовник погоджується, що в разі необхідності співробітник Виконавця має право проводити випробувальні поїздки на автомобілі Замовника без обмеження в часі та відстані (поїздки проводяться виключно для встановлення/діагностування/випробовування технічного стану автомобіля Замовника).

17. Право на притримання автомобіля:
17.1. Сторони погодили, що Виконавець має право притримати автомобіль Замовника до здійснення ним повного розрахунку з Виконавцем. При цьому застосовується умови оплати за зберігання ДТЗ в сумі визначеній в п.6.
17.2. Своїм Підписом у наряд-замовленні Замовник надає свою безумовну згоду на передачу ДТЗ Виконавцю у випадку несвоєчасного виконання Замовником своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем.

18 . Форс-мажор:
18.1. У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р. на всій території України, починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан, у зв’язку з чим Сторони ознайомленні з листом №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року, який розміщено на офіційному сайті Торгово-промислової палати України (https://ucci.org.ua), яким засвідчено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою для ведення воєнного стану.
18.2. З огляду на це Сторони погодили, що умови про форс-мажор застосовується тільки у випадку, якщо такі події з’явилися після укладання Договору та безпосередньо перешкоджають Стороні виконанню своїх зобов'язань.

19. Комунікація із Замовником
19.1. Підписання наряд-замовленні та /або Акту виконаних робіт Замовник підтверджує, що вказана в цих документах інформація про нього є вірною, в т.ч. номер телефону та адреса. Замовник має право додатково зазначити контактну інформацію в наряд-замовленні. При зміні зазначених даних Замовник зобов’язаний повідомити про це Виконавця.
19.2. Вважається належним повідомленням Замовника надсиланням письмового листа та/або електронного повідомлення, та/або смс-повідомлення, та/або телефонного дзвінка з використанням контактної інформації вказаної в наряд-замовленні. Замовник несе відповідальність за технічне функціонування пристроїв та засобів, необхідних для приймання інформації від Виконавця.